UAB „Scorify” Privatumo politika

UAB „Scorify”, juridinio asmens kodas 302423183, buveinės adresas Olimpiečių g. 1A-24, LT-09235 Vilnius (toliau – Bendrovė arba Mes), rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Todėl, siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, skelbiame šią privatumo politiką (toliau – Politika).

Šioje Politikoje aprašome, kuriuos Jūsų asmens duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome  kai naudojatės Mūsų interneto svetaine https://scorify.ai/ ir (ar) https://www.manoscorify.lt/ (toliau – Svetainė) ar kitomis paslaugomis. Šioje Politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus. Todėl būtinai skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, jog pasiliekame teisę ateityje šią Politiką pakeisti, todėl skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

Svarbu paminėti tai, jog Bendrovė siekdama šioje politikoje aprašytų tikslų, veikia kaip Jūsų duomenų valdytojas, tačiau teikiant konkrečias paslaugas ir (ar) vykdant konkrečius klientų užsakymus (kaip pvz., klientų techninių sprendimų administravimas; kredito reitingo, mokumo ir finansinės rizikos vertinimo ataskaitų administravimas, įvairių registrų duomenų tvarkymas ir pan.), Bendrovė gali veikti kaip šių klientų duomenų tvarkytojas, pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Jumis, kai Jūsų tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (kaip pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, asmens kodas ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo ir (ar) kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@scorify.lt.

UAB „Scorify” yra duomenų analitikos bendrovė kurianti klientų elgesio prognozavimo modelius pasitelkdama dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi įrankius bei tvarko įvairius duomenis toliau nurodytais tikslais. Bendrovės sprendimai padeda įmonėms ir asmenims priimti duomenimis grįstus sprendimus ir tokiu būdu mažinti nuostolius bei didinanti pardavimus. UAB „Scorify” klientų elgsenos ir rizikos modeliais naudojasi finansų įstaigos, telekomunikacijų ir kitų sektorių įmonės. Todėl, priklausomai nuo konkrečios situacijos, UAB „Scorify” gali veikti kaip duomenų tvarkytojas arba kaip duomenų valdytojas (Žr. pagal konkrečius tikslus).

Kredito reitingas – tai pirmasis įspūdis, kuriuo remiasi visos skolinimo paslaugas teikiančios įstaigos, vertinančios skolinimosi sandorių galimybes. Aiškinant detaliau, kredito reitingas, tai asmens kreditingumo įvertinimas, kuris parodo prognozuojamą tikimybę, kad asmuo gali vėluoti vykdyti prisiimtus mokėjimo įsipareigojimus 90 ir daugiau dienų. Šiuo atveju, vertinant asmens kreditingumą (įskaitant kredito reitingo apskaičiavimą) atsižvelgiama į tokius išorinius faktorius, kurie signalizuoja asmens įgūdžius ir galimybes planuoti, prisiimti ir vykdyti savo įsipareigojimus, vertinant ilgojo laikotarpio asmens įgūdžių ir galimybių kokybę bei tvarumą. Atkreipiame dėmesį, jog kredito reitingas yra skaičiuojamas konkretaus paklausimo metu (t. y. pagal pačio duomenų subjekto (Jūsų) arba Jūsų kreditoriaus ir (ar) potencialaus kreditoriaus užsakymą), todėl kiekvieną kartą apskaičiuojamas asmens kredito reitingas yra unikalus bei aktualus, kaip pvz., kredito reitingas gali būti skaičiuojamas skirtingai, priklausomai nuo pasirinkto skaičiavimo modelio bei kredito reitingo užsakovo ir jo turimų įgaliojimų (tikslo ir teisėto pagrindo) gauti su asmeniu susijusius asmens duomenis; arba apskaičiuotas kredito reitingas gali būti kitoks dėl skirtingo skaičiavimo laiko (t. y. skaičiavimo metu aktualių subjekto duomenų). Apibendrinant, kredito reitingas yra asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas). Toks asmens vertinimas automatiniu būdu (profiliavimas) padeda kreditoriams priimti atsakingo skolinimo sprendimus, nes šio vertinimo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. (Žr. „Nuo ko priklauso kredito reitingas”). Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas.

Kredito reitingas priklauso nuo šių aplinkybių:

 • Asmens finansinių įsipareigojimų – tai įvairios paskolos bankuose bei vartojimo kreditai įmonėse, tarpusavio skolinimo platformose, lizingo bendrovėse, kitose finansų įstaigose. Kuo daugiau įvairių įsipareigojimų esate prisiėmę, tuo mažėja jūsų biudžeto lankstumas ir didėja rizika vėluoti. Laiku įvykdyti įsipareigojimai kredito reitingą veikia teigiamai;
 • Asmens mokėjimų istorijos – tai informacija apie tai, kaip atsiskaitoma už finansinius įsipareigojimus bei kitas sutartis (telekomunikacijų, elektros, komunalinių paslaugų). Vertinama ne tik šios dienos situacija, bet ir kelių pastarųjų metų laikotarpyje pradelstos skolos, net jeigu jos šiandien jau yra apmokėtos. Kuo pradelstos skolos buvo didesnės, kuo ilgiau vėlavote, tuo didesnę neigiamą įtaką tai turės kredito reitingui. Stenkitės net mažiausius įsipareigojimus vykdyti laiku, nes tai teigiamai atsispindės kredito reitinge;
 • Kredito istorijos trukmės – tai asmens dalyvavimo finansinėje rinkoje laiko kiekis. Šiuo atveju, geriau ilgesnis nei trumpesnis. Ilgesnė kredito istorijos trukmė liudija didesnę asmens finansų valdymo patirtį. Žinoma, jeigu jos metu nebuvo užfiksuota reikšmingų mokėjimo vėlavimų. Tuo tarpu trumpa kredito istorijos trukmė signalizuoja apie mažesnę asmens patirtį šioje srityje, o drauge ir didesnę tikimybę vėluoti;
 • Asmens ekonominių duomenų – tai informacija apie dalyvavimą verslo subjektų valdyme, t. y., vykdant akcininko, valdybos nario ar vadovo funkcijas. Įmonės finansiniai rezultatai turi įtaką jų vadovų ar akcininkų kredito reitingui, nes ne tik tiesiogiai įtakoja jų pajamų stabilumą, bet ir parodo gebėjimus priimti finansinius sprendimus. Kai įmonės finansiniai rezultatai yra pozityvūs, jų poveikis asmens kredito reitingui teigiamas. Prasti organizacijos rezultatai, turto areštai, sąsajos su bankrutuojančiomis įmonėmis ar kita neigiama informacija neigiamai veikia kredito reitingą;
 • Asmens kreditavimosi aktyvumo – tai informacija apie asmens ketinimų skolintis dažnumą. Kai asmuo ketina prisiimti papildomų įsipareigojimų, kreipiasi į įvairias finansines institucijas, kreditoriai atitinkamai pateikia užklausų kredito biurui domėdamiesi to asmens kreditingumu. Išaugęs kreditavimosi aktyvumas didina riziką, kad asmuo ketina prisiimti papildomų įsipareigojimų, kas mažina jo biudžeto lankstumą ir didina tikimybę, kad jis gali vėluoti vykdyti savo įsipareigojimus. Kuo labiau Jūsų skolinimosi aktyvumas viršija kitų žmonių aktyvumą, tuo didesnę įtaką šis rodiklis turi kredito reitingui. Skolinimosi aktyvumui mažėjant, mažėja ir šio rodiklio įtaka kredito reitingui. Ieškant palankiausio kreditavimosi sprendimo (pvz. kreipiantis į keletą bankų dėl būsto paskolos), aktyvumo rodiklis nebus vertinamas 30 dienų po pirmosios užklausos, tačiau šiam terminui pasibaigus, skolinimosi istorija vertinama visada.

Jūsų asmens duomenis, mes tvarkome veikdami kaip duomenų tvarkytojai ir (ar) duomenų valdytojai, todėl siekdami užtikrinti tinkamą šių tikslų atskyrimą žemiau pateikiame susijusią informaciją:

Pirma, Bendrovė tvarko asmens duomenis, veikdama kaip duomenų tvarkytojas, tais atvejais, kai duomenų valdytojo (Bendrovės kliento) vardu, atlieka konkrečius užsakymus ir (ar) užklausas dėl subjektų (tiek fizinių, tiek juridinių asmenų) informacijos gavimo, ataskaitų rengimo, kredito reitingo skaičiavimo ar pan. Daugiau informacijos apie tokį asmens duomenų tvarkymą bei tvarkymo tikslus, pateikiama apačioje.

1.
Tvarkymo tikslas:Asmens mokumo ir finansinės rizikos vertinimas bei įsiskolinimo valdymas (asmens duomenų tvarkymas vykdomas konkretaus duomenų valdytojo užsakymo apimtyje, kaip pvz., registrų duomenų teikimas, kreditingumo ataskaitų rengimas ir (ar) kreditingumo reitingo skaičiavimas)
Tvarkymo teisėtumo sąlyga:Asmens duomenys tvarkomi Asmens duomenų tvarkymo sutarties su klientu (duomenų valdytoju) pagrindu, vadovaujantis klientų (duomenų valdytojų) teisėtu interesu įsivertinti asmens mokumą ir finansinę riziką bei valdyti įsiskolinimus (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f p.), taip pat asmens duomenys gali būti tvarkomi ir remiantis kitomis Bendrovės kliento (duomenų valdytojo) taikomomis teisėto tvarkymo sąlygomis (kaip pvz., asmens sutikimas ir pan.). ir pan.
Bendrovės tvarkymo veiksmai:Bendrovė tvarkydama asmens duomenis šiuo tikslu, duomenų valdytojo vardu renka, sistemina, perduoda, analizuoja, profiliuoja toliau nurodomus asmens duomenis ir (ar) sugeneruoja atitinkamas ataskaitas susijusias su asmeniu bei kreditingumo reitingo apskaičiavimu.
Tvarkomi duomenys:Finansinių ar turtinių įsipareigojimų pageidaujančių, įsipareigojimų turinčių ir (ar) turėjusių fizinių asmenų ir (ar) jų įsipareigojimus užtikrinusių asmenų asmens duomenys: o  Vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, pareigos, šeimyninė padėtis, telefono numeris, pajamos, jų rūšys ir šaltiniai; finansinių ir turtinių įsipareigojimų duomenys: sutarčių kiekis, datos, rūšys; turtinių įsipareigojimų dydis; finansiniai įsipareigojimai, kredito limitas, sąskaitos perviršis, panaudotas kreditas, palūkanos, finansiniai įsipareigojimai iš viso, mokėtinos sumos; įsipareigojimų vykdymo terminai, pažeidimų terminai, pažeidimų skaičius; pradelstų mokėjimų sumos, kiekis, pradelstų įmokų skaičius; paraiškų rūšys; paraiškų sumos, prievolę užtikrinančių asmenų duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas); jungtinėse skolininkų rinkmenose esantys duomenų subjektų duomenys (pvz., skolos atsiradimo data, skolos suma ir statusas, kreditorius, informacijos apie skolinį reikalavimą šaltinis ir pan.) ir (ar) su asmeniu susijusi vieša informacija (kaip pvz., teismų informacija (dalyvavimas bylose, iniciuojamas bankroto procedūras ir pan.); informacija apie antstolių vykdomus išieškojimus (aktuali išieškojimo informacija, raginimai ir pan.); informacija apie nemokumą (vykstančias bankroto procedūras ir pan.). Taip pat ir asmens kredito reitingas (Žr. „Plačiau apie „GOscore” kredito reitingą”.
Finansinių ar turtinių įsipareigojimų pageidaujančių, įsipareigojimų turinčių ir (ar) turėjusių juridinių asmenų ir (ar) jų įsipareigojimus užtikrinusių asmenų ataskaitos, išrašai iš juridinių asmenų registro ir (ar) kitų nacionalinių registrų informacija bei šių juridinių asmenų dalyvių ir (ar) atstovų asmens duomenys: o  Vardas, pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, pareigos ir (ar) statusas susijęs su dalyvavimu juridinio asmens veikloje.
Duomenų saugojimo terminas:Šiuo tikslu, duomenų valdytojo pavedimu (vardu), tvarkomi asmens duomenys standartiškai saugomi 3 metus, tačiau visais atvejais saugojimo terminus nustato konkretus duomenų valdytojas (bei apie tai informuoja duomenų subjektus).
Duomenų gavėjų kategorijos:Bendrovės klientai (finansų įstaigos, bankai, telekomunikacijų bendrovės) ir (ar) kiti suinteresuoti subjektai (duomenų valdytojai), turintys teisėtą pagrindą.
Duomenų (sub) tvarkytojai: IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas.
Duomenų šaltinis:Asmens duomenys gaunami iš konkrečių duomenų valdytojų (Bendrovės klientų). Vieša informacija, duomenų valdytojo vardu, gaunama (renkama) tiesiogiai iš valstybės registrų arba per valstybės registrų duomenų distributorius (pvz., UAB „Debesų kompiuterija”). Minėtą informaciją sudaro duomenys iš: viešai prieinamų šaltinių; Gyventojų registro; Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro; Juridinių asmenų registro; Juridinių asmenų dalyvių registro; Hipotekos registro; Turto arešto aktų registro; Nekilnojamo turto registro; Nekredituotinų asmenų registro; Skolininkų registrų; Nacionalinės teismų administracijos; Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos; antstolių rūmų ir pan.).
2.
Tvarkymo tikslas:Jungtinės finansinės rizikos duomenų rinkmenos administravimas (asmens mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu)
Tvarkymo teisėtumo sąlyga:Asmens duomenys tvarkomi Asmens duomenų tvarkymo sutarties su klientu (duomenų valdytoju) pagrindu, vadovaujantis klientų (duomenų valdytojų) teisėtu interesu įsivertinti asmens mokumą ir finansinę riziką bei valdyti įsiskolinimus (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f p.) ar teisine prievole (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c p.).
Bendrovės tvarkymo veiksmai:Bendrovė tvarkydama asmens duomenis šiuo tikslu, administruoja jungtinę finansinės rizikos duomenų rinkmeną ir duomenų valdytojo nurodymu atlieka šiuos veiksmus: saugo ir perduoda Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, esant pastarjo duomenų valdytojo užklausai.
Tvarkomi duomenys:Finansinių ar turtinių įsipareigojimų turinčių Fizinių asmenų ir (ar) jų įsipareigojimus užtikrinusių asmenų asmens duomenys: o  Vardas, pavardė, asmens kodas, finansinių ir turtinių įsipareigojimų duomenys: sutarčių kiekis, datos, rūšys; turtinių įsipareigojimų dydis; finansiniai įsipareigojimai, kredito limitas, sąskaitos perviršis, panaudotas kreditas, finansiniai įsipareigojimai iš viso, palūkanų norma, mokėtinos sumos; įsipareigojimų vykdymo terminai, pažeidimų terminai, pažeidimų skaičius; pradelstų mokėjimų sumos, kiekis, pradelstų įmokų skaičius; paraiškų rūšys; paraiškų sumos, prievolę užtikrinančių asmenų duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas).
Duomenų saugojimo terminas:Asmens duomenys Jungtinėje finansinės rizikos duomenų rinkmenoje tvarkomi tik aktualūs, duomenų valdytojų (finansų įstaigos, bankai, lizingai, vartojimo kredito bendrovės ir pan.), todėl visais atvejais saugojimo terminus nustato konkretus duomenų valdytojas (bei apie tai informuoja duomenų subjektus).
Duomenų gavėjų kategorijos:Bendrovės klientai (finansų įstaigos, bankai, lizingai) ir (ar) kiti suinteresuoti subjektai (duomenų valdytojai), turintys teisėtą pagrindą.
Duomenų (sub) tvarkytojai: IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas.
Duomenų šaltinis:Asmens duomenys gaunami iš konkrečių Bendrovės klientų (finansų įstaigų, bankų, lizingų) ir (ar) kitų duomenų valdytojų.
 

Antra, Bendrovė tvarko asmens duomenis, veikdama kaip duomenų valdytojas, tais atvejais kai, savarankiškai nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones (t. y. renka ir tvarko asmens duomenis savo vardu, o ne kitų subjektų nurodymais). Kaip pvz., Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytojas, visuomenės informavimo tikslu (t. y. siekiant skleisti viešo pobūdžio informaciją visuomenei) tvarko (administruoja) viešą juridinių asmenų paieškos sistemą. Tvarkant informaciją apie juridinius asmenis, kartu tvarkomi ir juridinių asmenų valdymo organų dalyvių asmens duomenys.

Taip pat, Bendrovė tvarko (administruoja) jungtinę skolininkų duomenų rinkmeną, kurioje tvarkoma informacija apie asmenų pradelstus įsiskolinimus ir (ar) kita su asmeniu susijusia vieša informacija. Minėti duomenys tvarkomi dėl teisėto intereso, susijusio su asmens duomenų tvarkymu kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo, kredito reitingo sudarymo tikslai. Daugiau informacijos apie Bendrovės asmens duomenų tvarkymą bei tvarkymo tikslus, pateikiama apačioje.

Atkreipiame dėmesį, jog Bendrovės atliktas teisėto intereso vertinimas (testas) parodė, kad Bendrovės ir (ar) kreditoriaus / potencialaus kreditoriaus teisėtas interesas nusveria prievolių nevykdančio duomenų subjekto interesus ir atitinkamos duomenų tvarkymo operacijos gali būti grindžiamas teisėtu interesu.

Norime informuoti, kad rinkdami duomenų subjektų (įskaitant juridinių asmenų dalyvių ar atstovų) informaciją iš viešų šaltinių (registrų ir pan.), dedame proporcingas pastangas įvykdyti mums taikomas prievoles bei užtikrinti tinkamą duomenų subjektų informavimą pagal Reglamentą. Todėl, rinkdami informaciją apie duomenų subjektus iš viešų šaltinių, vadovaujamės Reglamente bei vidiniuose dokumentuose nustatyta duomenų subjektų informavimo tvarka bei stengiamės reguliariai (bent kartą per metus) pranešti duomenų subjektams apie jų asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje. Tais atvejais, kai turime duomenų subjektų kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono numerį), imamės aktyvių veiksmų ir informuojame duomenų subjektus apie atliekamą asmens duomenų tvarkymą, kaip nustato Reglamentas. Tačiau, tais atvejais, kai duomenų subjektų kontaktinių duomenų neturime, Bendrovė nesiima aktyvių veiksmų ir šiuo tikslu jų netvarko bei papildomai iš kitų šaltinių nerenka (nes toks perteklinių asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas galėtų pažeisti duomenų subjektų interesus ir (ar) jų pagrindines teises ir laisves), todėl minėti duomenų subjektai apie jų asmens duomenų tvarkymą (t. y. gavimą ir (ar) tvarkymo pradžią) nėra informuojami. Nepaisant to, duomenų subjektai gali bet kuriuo metu kreiptis į Bendrovę ir prašyti aktualios informacijos apie jų asmens duomenų tvarkymą.

3.
Tvarkymo tikslas:Visuomenės informavimas (vykdant viešo pobūdžio informacijos teikimą tretiesiems asmenims (visuomenei))
Tvarkymo teisėtumo sąlyga:Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų tvarkyti (platinti) viešo pobūdžio informaciją bei visuomenės teisėtu interesu žinoti (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f p.).
Tvarkomi duomenys:Juridinių asmenų ataskaitos, išrašai iš juridinių asmenų registro ir (ar) kitų nacionalinių registrų informacija bei šių juridinių asmenų dalyvių ir (ar) atstovų asmens duomenys: o   Vardas, pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, pareigos ir (ar) statusas susijęs su dalyvavimu juridinio asmens veikloje. Asmens kodas neskelbiamas viešai.
Duomenų saugojimo terminas:Bendrovė tvarko tik aktualią informaciją ir aktualius asmens duomenis, todėl informacija saugomi tik tol kol ji yra aktuali ir atitinka viešuose registruose skelbiamą informaciją. Istorinė informacija yra saugoma, tik jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.
Duomenų gavėjų kategorijos:Bendrovės klientai bei internetinės svetainės lankytojai (visuomenė).
Duomenų tvarkytojai: IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas.
Duomenų šaltinis:Vieša informacija gaunama iš Valstybės registrų ir (ar) valstybės registrų duomenų distributorių (kaip pvz., Juridinių asmenų registro; Juridinių asmenų dalyvių registro; Hipotekos registro; Turto arešto aktų registro; Nekilnojamo turto registro.).
4.
Tvarkymo tikslas:Juridinių asmenų duomenų kaupimas, analizė ir finansinės rizikos, kreditingumo vertinimas (Juridinių asmenų duomenų bazės administravimas bei duomenų teikimas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais, duomenų teikimas teisėtą kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimo interesą turintiems asmenims, duomenų teikimas duomenų analizės verslo analitikos tikslais).
Tvarkymo teisėtumo sąlyga:Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f p.) rinkti ir administruoti (įskaitant finansinės rizikos ir kreditingumo vertinimo atlikimą) juridinių asmenų duomenis, bei šiuos duomenis teikti suinteresuotiems tretiesiems asmenimis (Bendrovės klientams), kad šie galėtų užtikrinti teisėtus savo interesus, atlikti verslo analizę, įsivertinti juridinio asmens mokumą ir finansinę riziką ir (ar) valdyti įsiskolinimus, vykdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją ir pan.
Tvarkomi duomenys:Juridinių asmenų dalyvių ir (ar) atstovų asmens duomenys: o  Vardas, pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, pareigos ir (ar) statusas susijęs su dalyvavimu juridinio asmens veikloje. Asmens kodas neskelbiamas viešai.
Duomenų saugojimo terminas:Klientų pateiktų užklausų duomenis tvarko ir saugo 5 metus nuo Užsakovo užklausos pateikimo (pvz., ataskaitos užsakymo), atsakymų į užklausas turinį (pvz., sugeneruotas bei pateiktas juridinių asmens kreditingumo ataskaitas) – 3 metus nuo atsakymo pateikimo.
Duomenų gavėjų kategorijos:Teisėtą verslo analizės, finansinės rizikos, kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo interesą turintys juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją vykdantys asmenys (Bendrovės klientai) tame tarpe įmonės, teikiančios vienokios ar kitokios rūšies paskolas, taip pat paslaugas su atidėtu mokėjimu (didžiausia jų grupė – bankai ir kitos finansinės institucijos).
Duomenų tvarkytojai: IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas.
Duomenų šaltinis:Juridinių asmenų informacija, renkama tiesiogiai iš valstybės registrų arba gaunama per valstybės registrų duomenų distributorius (pvz., UAB „Debesų kompiuterija“). Minėtą informaciją sudaro duomenys iš šaltinių; Juridinių asmenų registro; Juridinių asmenų dalyvių registro; Hipotekos registro; Turto arešto aktų registro; Nekilnojamo turto registro; Nacionalinės teismų administracijos; Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos; antstolių rūmų ir pan.).
 
5.
Tvarkymo tikslas:Jungtinės skolininkų duomenų rinkmenos administravimas (asmens mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu)
Tvarkymo teisėtumo sąlyga:Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų rinkti ir administruoti skolininkų asmens duomenis bei šiuos duomenis teikti suinteresuotiems tretiesiems asmenimis (Bendrovės klientams), kad šie galėtų įsivertinti asmens mokumą ir finansinę riziką bei valdyti įsiskolinimus (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f p.).
Tvarkomi duomenys:Įsipareigojimų neįvykdančių ir (ar) neįvykdžiusių fizinių asmenų asmens duomenys: o  Vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, skolos atsiradimo data, skolos suma ir statusas (pvz., nurašyta; parduota; nupirkta; ginčijama), kreditorius (juridinio asmens pavadinimas, identifikavimo kodas), informacijos apie skolinį reikalavimą šaltinis, skolos sumokėjimo data, skolos tipas; ir (ar) su asmeniu susijusi vieša informacija: teismų informacija (pvz., dalyvavimas bylose, iniciuojamas bankroto procedūras ir pan.); informacija apie antstolių vykdomus išieškojimus (pvz., aktuali išieškojimo informacija, raginimai ir pan.); informacija apie nemokumą (pvz., vykstančias bankroto procedūras ir pan.). Taip pat ir asmens kredito reitingas (Žr. „Plačiau apie „GOscore” kredito reitingą”).
Įsipareigojimų neįvykdančių ir (ar) neįvykdžiusių juridinių asmenų dalyvių ir (ar) atstovų asmens duomenys: o  Vardas, pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, pareigos ir (ar) statusas susijęs su dalyvavimu juridinio asmens veikloje.
Duomenų saugojimo terminas:Duomenys apie subjekto laiku ir tinkamai neįvykdytus įsipareigojimus saugomi ne ilgiau nei 10 m. nuo įsiskolinimo padengimo dienos arba nuo paskutinės informacijos atnaujinimo datos, jei skolos padengimo data nežinoma.
Duomenų gavėjų kategorijos:Teisėtą mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo interesą turintys juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, vertinantys asmens mokumą ir (ar) valdantys įsiskolinimus (Bendrovės klientai) tame tarpe įmonės, teikiančios vienokios ar kitokios rūšies paskolas, taip pat paslaugas su atidėtu mokėjimu (didžiausia jų grupė – bankai ir kitos finansinės institucijos).
Duomenų tvarkytojai: IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas.
Duomenų šaltinis:Asmens duomenys gaunami iš kreditorių (Bendrovės klientų). Vieša informacija, renkama tiesiogiai iš valstybės registrų arba gaunama per valstybės registrų duomenų distributorius. Minėtą informaciją sudaro duomenys iš: viešai prieinamų šaltinių; Juridinių asmenų registro; Juridinių asmenų dalyvių registro; Nacionalinės teismų administracijos; Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos; antstolių rūmų ir pan.).
6.
Tvarkymo tikslas: „Mano Scorify” paskyros administravimas
Tvarkymo teisėtumo sąlyga:Susikurdami paskyrą, jūs davėte sutikimą „ManoScorify” platformoje tvarkyti Jūsų asmens duomenis (Reglamento 6 str. a p.).
Tvarkomi duomenys:Registruoto vartotojo: o  Vardas, pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas, telefono numeris (neprivaloma) ir (ar) kita paskyroje pateikiama informacija (pvz., kredito ataskaitas, kredito reitingą ir pan.), naršymo istorija, IP adresas.
Duomenų saugojimo terminas:Jūsų asmens duomenys bus saugomi iki sutikimo atšaukimo (t. y. paskyros ištrynimo), tačiau ne ilgiau nei 10 metų.
Duomenų gavėjų kategorijos:Duomenų subjektai
Duomenų tvarkytojai: IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas.
Duomenų šaltinis:Šiuos Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių (duomenų subjektų), kai registruojatės „ManoScorify” platformoje ir patvirtinate savo tapatybę Smart ID programėle ar elektroniniu parašu bei papildote savo profilio informaciją (nurodote savo telefono numerį ir (ar) įkeliate nuotrauką). Vėlesnis autentifikavimas vykdomas pagal elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.
7.
Tvarkymo tikslas:Tiesioginės rinkodaros vykdymas
Tvarkymo teisėtumo sąlyga:Jūs davėte sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).
Tiesioginės rinkodaros vykdymas, kuomet teikiami tik Bendrovės teikiamų panašių prekių ir (ar) paslaugų pasiūlymai ar teiraujamasi nuomonės apie jas – vykdomas Bendrovės klientų atžvilgiu, vadovaujantis teisėtais Bendrovės interesais (Reglamento 6 str. 1 d. f p.), t. y. siūlyti savo prekes ir (ar) paslaugas pagal LR Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.
Tvarkomi duomenys:Duomenų subjekto (fizinio asmens): o  Vardas, pavardė, telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, paslaugų ir (ar) svetainės naudojimo istorija;
Juridinio asmens ir (ar) juridinio asmens atstovo: o  Vardas, pavardė arba pavadinimas, telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, paslaugų ir (ar) svetainės naudojimo istorija
Duomenų saugojimo terminas:Duomenys bus tvarkomi iki sutikimo atšaukimo dienos, bet neilgiau nei 2 metai
Duomenų tvarkytojai: IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas; marketingo agentūros konsultantai ir pan.
Duomenų šaltinis:Jūsų sutikimą ir asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs sutinkate gauti Bendrovės siunčiamą tiesioginę rinkodarą ir (ar) naudojatės Bendrovės teikiamomis paslaugomis arba sutinkate su slapukų renkama informacija.
8.
Tvarkymo tikslas:Telefoninių pokalbių įrašymas (teikiamų paslaugų ir informavimo kokybės užtikrinimas (komercinių sandorių sudarymas ir jų vykdymas))
Tvarkymo teisėtumo sąlyga:Sutikimas, kuris išreiškiamas prieš pradedant pokalbį telefonu, t. y. išklausius informacinį pranešimą apie pokalbio įrašymą bei tęsiant šį pokalbį (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).
Tvarkomi duomenys:Skambinančiojo: o  Telefono numeris, pokalbio įrašas (turinys) bei kiti techniniai duomenys (pvz., laikas, data, trukmė, dydis ir pan.).
Duomenų saugojimo terminas:Duomenys tvarkomi 6 mėnesius, skaičiuojant nuo pokalbio pasibaigimo datos.
Duomenų gavėjų kategorijos:Tam, kad būtų galima įvertinti pokalbio pateikto skundo ar kito paklausimo aplinkybes ir įsitikinti jų pagrįstumu, asmens duomenys gali būti perduoti teisines paslaugas teikiantiems asmenims (advokatams, konsultantams ir pan.);
Taip pat asmens duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms). Jeigu tai bus būtina atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, siekiant užtikrinti Bendrovės teises, Bendrovės klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.
Duomenų tvarkytojai: IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas, skambučių centro (aptarnavimo) ir (ar) pokalbių įrašymo paslaugas teikiančios įmonės.
Duomenų šaltinis:Duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, pokalbio metu.
9.
Tvarkymo tikslas:Personalo atrankos vykdymas (darbuotojų paieška)
Tvarkymo teisėtumo sąlyga:Pretendentai norėdami įsidarbinti Bendrovėje ir šiuo tikslu pateikdami savo asmens duomenis, duoda sutikimą svarstyti jo kandidatūrą ir įvertinti jo tinkamumą dirbti Bendrovėje bei su juo komunikuoti ir (ar) informuoti jį apie personalo atrankos eigą (Reglamento 6 str. a p.).
Tvarkomi duomenys:Asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Bendrovėje ir pateikusių duomenis apie save (CV (gyvenimo aprašymą) ir (ar) motyvacinį laišką) duomenys:

o  Vardas, pavardė, gimimo data (amžius), adresas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, išsilavinimo laipsnis, programa, studijų metai, įstaiga, vieta, buvusių darboviečių pavadinimas, laikotarpis dirbant buvusiose darbovietėse, užimamos pareigos buvusiose darbovietėse, atsakomybės, funkcijos iš ankstesnių darboviečių, mokamos užsienio kalbos, jų lygis, informacija apie gebėjimą dirbti kompiuterinėmis programomis, informacija apie seminarus ar kitus kvalifikaciją keliančius pažymėjimus, mokymus (pavadinimas, data, įstaiga), informaciją apie tai, kokį darbą kandidatas pageidauja dirbti, pageidaujamą darbo vietą (miestą / poziciją), pageidaujamą atlyginimą, pomėgius, asmenines savybes ar kitus duomenis ir motyvus bei gyvenimo aprašyme pateiktą kitą (,,papildomą”) informaciją, kurios turinio Bendrovė įtakoti negali.

 

Taip pat kandidato motyvacinį laišką ar rekomendacijas ir joje pateikiamą informaciją apie kandidato atliekamas / atliktas darbines funkcijas, kompetencijas, asmenines savybes, kandidatą rekomenduojančio asmens kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresą, telefono numerį) ir (ar) personalo atranką vykdančio darbuotojo komentarus / kandidato įvertinimą.
Duomenų saugojimo terminas:Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi (saugomi) ne ilgiau nei 1 mėnesį, skaičiuojant nuo konkrečios darbo vietos atrankos pasibaigimo dienos (kai pretendentas kandidatuoja į konkrečią darbo vietą); ir (arba) 1 metus, skaičiuojant nuo duomenų gavimo dienos (kai pretendentas pateikia Bendrovei savo duomenis su tikslu kandidatuoti ne į konkrečią darbo pozicija ir (ar) duoda papildomą sutikimą jo kandidatūrą svarstyti ateityje vykstančiose atrankose.
Duomenų tvarkytojai: IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas, personalo atrankas vykdantys asmenys, agentūros.
Duomenų šaltinis:Duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto ir (ar) personalo atrankas vykdančių asmenų, agentūrų (duomenų tvarkytojų).
10.
Tvarkymo tikslas:Paklausimų administravimas (prašymų, klausimų, skundų, pretenzijų ir (ar) kitų paklausimų nagrinėjimas)
Tvarkymo teisėtumo sąlyga:Sutikimas, kuris išreiškiamas siunčiat Bendrovei paklausimus nurodytais kontaktais arba naudojantis Svetainėje sudaryti galimybe pateikti paklausimą (Reglamento 6 str. 1 d. a p.);
Taikoma teisinė prievole išnagrinėti prašymą dėl galimai pažeistų teisių ir (ar) įstatymu saugomų interesų ir pateikti atsakymą (Reglamento 6 str. 1 d. c p.) arba teisėtas interesas apginti savo ir (ar) trečiųjų šalių interesus (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).
Tvarkomi duomenys:Pareiškėjo (siuntėjo): o  Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas ir (ar) adresas, paklausimo turinys, su paklausimu susijusi pridedama informacija ar dokumentai.
Duomenų saugojimo terminas:Pateikti paklausimai tvarkomi visą paklausimo nagrinėjimo laikotarpį ir saugomi 6 mėnesius nuo jo išnagrinėjimo dienos. Asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau, jei per tą laiką paklausimas nebus išnagrinėtas arba tebevyks nagrinėjimas, taip pat jei asmens duomenys bus reikalingi, kad būtų apsaugoti Bendrovės ar trečiųjų šalių teisėti interesai.
Duomenų gavėjų kategorijos:Tam, kad būtų galima įvertinti pokalbio pateikto skundo ar kito paklausimo aplinkybes ir įsitikinti jų pagrįstumu, asmens duomenys gali būti perduoti teisines paslaugas teikiantiems asmenims (advokatams, konsultantams ir pan.);
Taip pat asmens duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms). Jeigu tai bus būtina atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, siekiant užtikrinti Bendrovės teises, Bendrovės klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.
Duomenų tvarkytojai: IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas.
Duomenų šaltinis:Duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto ir (ar) jo atstovo.
11.
Tvarkymo tikslas:Bendrovės komunikacija, tinkama reprezentacija ir žinomumo didinimas viešoje erdvėje (Bendrovės socialinių tinklų paskyrų administravimas, komunikacija su subjektais bei kita Bendrovės reklama elektroninėje viešojoje erdvėje).
Tvarkymo teisėtumo sąlyga:Komunikuodami su Bendrove socialiniuose tinkluose, Jūs išreiškiate savo sutikimą, kad jūsų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Komunikacijos, tinkamos reprezentacijos ir žinomumo didinimo viešoje erdvėje tikslu (Reglamento 6 str. a p.).
Tvarkomi duomenys:Soc. tinklų vartotojų: o  Vardas, pavardė (pavadinimas), informacija apie komunikaciją paskyroje („patinka”, „sekti”, „komentuoti”, „dalintis” ar kt.), nuotraukas (profilio ir (ar) kuriose pažymėta Bendrovė), atsiųstas pranešimas, informacija apie pranešimą (žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, susirašinėjimo istoriją ar kt.), informacija apie dalyvavimą Bendrovės organizuojamuose renginiuose ir (ar) žaidimuose (dalyvavimą, nedalyvavimą, susidomėjimą, žaidimo taisyklių įvykdymą ar kt.), informacija apie Bendrovės įvertinimą (įvertinimo balas, atsiliepimas ar kt.).
Duomenų saugojimo terminas:Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi iki sutikimo atšaukimo (komunikacijos ištrynimo), bet neilgiau nei soc. tinklo valdytojo nustatytą saugojimo terminą.
Duomenų gavėjų kategorijos:Soc. tinklų valdytojai, kuriuose Bendrovė turi paskyras.

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad socialiniuose tinkluose pateikti asmens duomenys tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytoju, todėl norėdami plačiau susipažinti su asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose siūlome susipažinti su socialinio tinklo valdytojo privatumo politikomis.
Duomenų tvarkytojai: IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas, marketingo agentūros konsultantai ir pan.
Duomenų šaltinis:Duomenys gaunami socialinių tinklų platformose tiesiogiai iš duomenų subjektų.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes taikome tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

Šiuo atveju, mes užtikriname griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų, todėl prieigą prie jų suteikiame tik tiems darbuotojams, kuriems Jūsų asmens duomenys yra reikalingi darbo funkcijoms atlikti bei stebime kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Prieiga prie asmens duomenų užtikrinama naudojant atitinkamo lygio slaptažodžius ir sudarant konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

Pažymime, kad Visi Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų yra supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei privalo užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarkome turi teisę:

 • prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;
 • prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys, atšaukiate sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis sutikimu ar teisėtu interesu;
 • prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis sutikimu ar sutartimi (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a) p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Sužinokite daugiau.

Tvarkant Jūsų asmens duomenis nenaudojame profiliavimu paremtų automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, dėl ko Jums gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį. Nepaisant to, turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, kad galėtumėte pareikšti savo nuomonę ar paprieštarauti tokiam priskyrimui – tokiu atveju Jūsų reitingas gali būti perskaičiuotas rankiniu būdu.

Duomenų subjektas, savo teises gali įgyvendinti teikiant Bendrovei rašytinį prašymą asmeniškai (Bendrovės darbuotojui), paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: duomenu.apsauga@scorify.lt.  arba, raštu – adresu: Olimpiečių g. 1A-24, LT-09235 Vilnius.

Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

 • pateikdamas prašymą Bendrovės darbuotojui, kartu pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar mėnesiui, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami, per vieną mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą.

Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

Tuo atveju, kai Bendrovė veikia kaip duomenų tvarkytojas, dėl savo teisių įgyvendinimo turėtumėte kreiptis į tą duomenų valdytoją, kuriam Jūs pateikėte savo duomenis ir (ar) kreipėtės dėl paslaugų. Bendrovė deda visas pastangas padėti įgyvendinti duomenų subjekto teises ir pateikti informaciją klientui (duomenų valdytojui).

Dėl visų klausimų galite kreiptis į Bendrovę, el. pašto adresu: duomenu.apsauga@scorify.lt, info@scorify.ai arba paskambinę telefonu: +370 676 48676.