UAB „Scorify“ Privatumo politika

Kam reikalinga ši privatumo politika?

UAB „Scorify“, juridinio asmens kodas 302423183, buveinės adresas Olimpiečių g. 1A-24, LT-09235 Vilnius (toliau – Bendrovė arba Mes), rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Todėl, siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, skelbiame šią privatumo politiką (toliau – Politika).

Šioje Politikoje aprašome, kuriuos Jūsų asmens duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome kaip kredito biuras ir kai naudojatės Mūsų interneto svetaine https://scorify.ai/ (toliau – Svetainėje). Šioje Politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus. Todėl būtinai skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su Mumis nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, jog pasiliekame teisę ateityje šią Politiką pakeisti, todėl skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

Kas yra asmens duomenys ir kaip jie yra tvarkomi?

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Jumis, kai Jūsų tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (kaip pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, asmens kodas ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, Bendrovė kaip kredito biuras duomenis tvarko kreditingumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais. Šiuo atveju Bendrovė yra atitinkamų asmens duomenų valdytojas.

Bendrovė kaupia ir tvarko kredito istoriją, t. y. finansinius asmenų įsipareigojimus bei įvairių mokėjimų istoriją, taip pat užklausų informaciją. Tvarkant informaciją apie juridinius asmenis, tvarkomi juridinių asmenų valdymo organų dalyvių duomenys.

Priklausomai nuo tvarkomų duomenų tikslų ir pobūdžio, duomenys tvarkomi arba asmens sutikimu, kuris duodamas duomenų valdytojui (Bendrovės klientui) arba sudarant bei vykdant sutartį (su duomenų valdytoju Bendrovės klientu), arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė ar tretieji asmenys, kuriems tie duomenys teikiami.

Kredito istorijos duomenys tvarkomi dėl teisėto intereso, susijusio su asmens duomenų tvarkymu kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo, kredito reitingo sudarymo tikslais. Atliktas teisėto intereso vertinimas (testas) parodė, kad kreditoriaus / potencialaus kreditoriaus teisėtas interesas nusveria turtinių prievolių nevykdančio duomenų subjekto interesus ir atitinkamos duomenų tvarkymo operacijos gali būti grindžiamas teisėtu interesu.

Svarbu pažymėti tai, kad tam tikrais atvejais Bendrovė veikia kaip duomenų tvarkytojas, t. y. kai gaunama informacija apie finansinius įsipareigojimus (turimus kreditus) ir asmens duomenys iš valstybės registrų ar informacinių sistemų. Šiuo atveju asmens duomenys standartiškai saugomi 3 metus, išskyrus atvejus, kai sutartyse su duomenų valdytojais nustatyti kiti asmens duomenų saugojimo terminai.

Asmens duomenų tvarkymas juridinių bei fizinių asmenų kreditingumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu (duomenų teikimas teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, kad šie galėtų įvertinti asmens kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą)

Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas),  telefono numeris, skolos atsiradimo data, skolos suma, kreditorius (juridinio asmens pavadinimas, identifikavimo kodas), informacijos apie skolinį reikalavimą šaltinis, skolos sumokėjimo data, skolos tipas.

Teisėto tvarkymo sąlyga: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

Saugojimo terminas: duomenys apie subjekto laiku ir tinkamai neįvykdytus įsipareigojimus saugomi ne ilgiau nei 10 m. nuo įsiskolinimo padengimo dienos.

Duomenų gavėjai: teisėtą mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo interesą turintys juridiniai asmenys, savo veikloje vertinantys asmens mokumą ir valdantys įsiskolinimą, tame tarpe įmonės, teikiančios vienokios ar kitokios rūšies paskolas, taip pat paslaugas su atidėtu mokėjimu (didžiausia jų grupė - bankai ir kitos finansinės institucijos). Pasitelktiems duomenų tvarkytojas, pvz., IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas.

Asmens duomenų tvarkymas asmens mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu (jungtinė finansinės rizikos duomenų rinkmena) (Šiuo atveju Bendrovė veikia kaip duomenų tvarkytojas):

Tvarkomi asmens duomenys: finansinių ar turtinių įsipareigojimų pageidaujančių, turinčių ir turėjusių asmenų ir jų įsipareigojimus užtikrinusių asmenų vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, pareigos, šeimyninė padėtis, telefono numeris, pajamos, jų rūšys ir šaltiniai; finansinių ir turtinių įsipareigojimų duomenys: sutarčių kiekis, datos, rūšys; turtinių įsipareigojimų dydis; finansiniai įsipareigojimai, kredito limitas, sąskaitos perviršis, panaudotas kreditas, palūkanos, finansiniai įsipareigojimai iš viso, mokėtinos sumos; įsipareigojimų vykdymo terminai, pažeidimų terminai, pažeidimų skaičius; pradelstų mokėjimų sumos, kiekis, pradelstų įmokų skaičius; paraiškų rūšys; paraiškų sumos; jungtinėse skolininkų rinkmenose esantys duomenų subjektų duomenys; asmens reitingas.

Teisėto tvarkymo sąlyga: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės klientų (duomenų valdytojų) interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.

Saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų nuo įsipareigojimų įvykdymo dienos; jeigu priimtas sprendimas atsisakyti suteikti finansinę paslaugą - 3 metai.

Duomenų gavėjai: bendrovė klientai (duomenų valdytojai) finansų įstaigos, bankai, telekomunikacijų bendrovės ir kiti subjektai (duomenų valdytojai). Pasitelktiems duomenų tvarkytojas, pvz., IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas.

Duomenų šaltinis: UAB „Creditinfo Lietuva“, kuris duomenis gauna iš oficialių valstybės registrų ir informacinių sistemų (Juridinių asmenų, Hipotekos, Turto arešto aktų, Nekilnojamo turto, Nacionalinės teismų administracijos ir kt.); teismų informacija: informacija apie civilines bylas dėl skolų, kuriose fizinis asmuo dalyvauja kaip atsakovas / skolininkas; antstolių informacija apie fiziniam asmeniui paskelbtus viešus antstolių raginimus dėl skolų.

Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė savo klientų (duomenų valdytojų) vardu skaičiuoja kredito reitingą. Kredito reitingas – tai asmens kreditingumo įvertinimas. Reitingas parodo prognozuojamą tikimybę, kad asmuo gali vėluoti vykdyti prisiimtus mokėjimo įsipareigojimus 90 ir daugiau dienų. Vertinant asmens kreditingumą atsižvelgiama į tokius išorinius faktorius, kurie signalizuoja asmens įgūdžius ir galimybes planuoti, prisiimti, vykdyti savo įsipareigojimus. Vertinama ilgojo laikotarpio asmens įgūdžių ir galimybių kokybė bei tvarumas. Tai taip pat reiškia, kad vertinimas negali „atsistatyti“ per labai trumpą laikotarpį.

Reitingas yra asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali daryti įtaką Jūsų galimybei sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas.

Asmens duomenų tvarkymas paklausimų administravimo tikslu

Tvarkomi asmens duomenys: vardas, telefonas, el. pašto adresas, paklausimo turinys.

Teisėto tvarkymo sąlyga:

 • sutikimas, kuris išreiškiamas siunčiat Bendrovei paklausimus Svetainėje nurodytais kontaktais arba naudojantis Svetainėje sudaryti galimybe pateikti paklausimą (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a)  punktas);

 • taikoma teisinė prievole išnagrinėti prašymą dėl galimai pažeistų teisių ir (ar) įstatymu saugomų interesų ir pateikti atsakymą (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

Saugojimo terminas: pateikti paklausimai tvarkomi visą paklausimo nagrinėjimo laikotarpį ir saugomi 6 mėnesius nuo jo išnagrinėjimo dienos. Asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau, jei per tą laiką paklausimas nebus išnagrinėtas arba tebevyks nagrinėjimas, taip pat jei asmens duomenys bus reikalingi, kad būtų apsaugoti Bendrovės ar trečiųjų šalių teisėti interesai, pvz., įstatyminio senaties termino arba teisinio ginčo atveju. Jeigu skundas buvo išspręstas pasirašant taikos sutartį, jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

Duomenų gavėjai:

 • Tam, kad būtų galima įvertinti pateikto skundo ar kito paklausimo aplinkybes ir įsitikinti jų pagrįstumu, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti teisines paslaugas teikiantiems asmenims (advokatams, antstoliams, konsultantams ir pan.);

 • Pasitelktiems duomenų tvarkytojas, pvz., IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas;

 • Taip pat šie asmens duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms). Tačiau, Jūsų asmens duomenys bus teikiami tik jeigu tai bus būtina atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Bendrovės teises, Bendrovės klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

Kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti?

Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarkome turi teisę:

 • prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

 • prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;

 • prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys, atšaukiate sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;

 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis sutikimu ar teisėtu interesu;

 • prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis sutikimu ar sutartimi (teisė į duomenų perkeliamumą);

 • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a) p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;

 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt).

Tvarkant Jūsų asmens duomenis nenaudojame profiliavimu paremtų automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, dėl ko Jums gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį. Nepaisant to, turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, kad galėtumėte pareikšti savo nuomonę ar paprieštarauti tokiam priskyrimui – tokiu atveju Jūsų reitingas gali būti perskaičiuotas rankiniu būdu.

Duomenų subjektas, savo teises gali įgyvendinti teikiant Bendrovei rašytinį prašymą asmeniškai (Bendrovės darbuotojui), paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: duomenu.apsauga@scorify.lt, raštu – adresu: Olimpiečių g. 1A-24, LT-09235 Vilnius.

Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

 • pateikdamas prašymą Bendrovės darbuotojui, kartu pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

 • pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

 • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar mėnesiui, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami, per vieną mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą.

Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

Tuo atveju, kai Bendrovė veikia kaip duomenų tvarkytojas, dėl savo teisių įgyvendinimo turėtumėte kreiptis į tą duomenų valdytoją, kuriam Jūs pateikėte savo duomenis ir (ar) kreipėtės dėl paslaugų. Bendrovė deda visas pastangas padėti įgyvendinti duomenų subjekto teises ir pateikti informaciją klientui (duomenų valdytojui).

Kaip Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes taikome tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

Šiuo atveju, Mes užtikriname griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų, todėl prieigą prie jų suteikiame tik tiems darbuotojams, kuriems Jūsų asmens duomenys yra reikalingi darbo funkcijoms atlikti bei stebime kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Prieiga prie asmens duomenų užtikrinama naudojant atitinkamo lygio slaptažodžius ir sudarant konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

Pažymime, kad Visi Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų yra supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei privalo užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

Kur kreiptis, jeigu Jums vis dar kyla klausimų?

Dėl visų klausimų galite kreiptis į Bendrovę, el. pašto adresu: info@scorify.ai arba paskambinę telefonu +370 676 48676.

Svetainėje naudojami slapukai: